KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

  1. Casper İnternet sitesi kullanıcıları, elektronik üyelik formunu doldurmak suretiyle ayrıca sitemiz aracılığıyla bizlere ilettiği kişisel verilerinin aşağıda açıklanan amaçlar doğrultusunda kaydedilmesi, işlenmesi, aktarılması, silinmesi, yok edilmesi ve anonimleştirilmesi hakkında veri sorumlusu sıfatıyla Casper Bilgisayar Sistemleri Anonim Şirketi tarafından aydınlatılmaktadır.
  2. İşbu bilgilendirme 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10.maddesinde düzenlenen Veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü hükümleri kapsamında yapılmaktadır.
  3. Kişisel Verilerinizin İşlenmesi - Aşağıda başlıkları belirtilen kişisel verileriniz, Kişisel Veri Envanterinde ve Kişisel Verilerin Korunması Politikamızda belirtilen şekillerde KVKK 4. maddesinde belirtilen ilkelere uygun olarak KVKK 5. maddesine göre işlenmektedir.

3.1. Kimlik (Ad, Soyad, T.C.Kimlik Numarası)

3.2. İletişim (Cep Telefonu Numarası, E-posta adresi, Adres)

3.3. İşlem Güvenliği (Trafik Bilgisi)

3.4. Finans (Banka/Kredi kartı bilgileri

3.5. Müşteri İşlem Bilgileri (Fatura Bilgileri, Sipariş bilgisi, Talep bilgisi v.b.)

3.6. Pazarlama (Alışveriş geçmişi bilgileri, Çerez kayıtları, Kampanya çalışmasıyla elde edilen bilgiler v.b)

3.7. Pasaport Bilgisi (Türk Vatandaşı olmayan kişilerden Fatura ve garanti için gerekli olduğundan alınmaktadır.)

  1. Kişisel Verilerinizin Toplama Yöntemi : www.casper.com.tr İnternet sitemizde doldurmuş olduğunuz elektronik üyelik formu ile ayrıca sitemiz aracılığıyla bizlere iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz elde edildikten sonra kişisel verileri veri tabanına işleyen yazılım aracılığıyla kaydedilmektedir.
  2. Kişisel Veri İşleme Amaçları: ; Bu kapsamda, kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar doğrultusunda özel veritabanı yazılımlar aracılığıyla işlenmektedir.

5.1. Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

5.2. Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

5.3. Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

5.4. Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi

5.5. İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

5.6. İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

5.7. İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi

5.8. İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi

5.9. Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

5.10. Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin, Satış sürecin, Satış Sonrası süreçlerin Yürütülmesi

5.11. Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi

5.12. Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

5.13. Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

5.14. Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

5.15. Talep / Şikayetlerin Takibi

5.16. Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

5.17. Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

5.18. Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

5.19. Şirket’in ana faaliyet konusundaki hizmetleri yönetilmesi ve yürütülmesi

5.20. Şirket’in sözleşmesel yükümlülüklerinin yerine getirilmesi,

5.21. Verilerin analiz edilerek şirket ve internet sitesindeki hizmetlerin geliştirilmesi

5.22. Pazarlama ve reklam faaliyetlerinin yürütülmesi

  1. Kişisel Verilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri: Kişisel Verileriniz aşağıdaki hukuki sebeplerle işlenmektedir:

6.1. Açık rıza

6.2. Sözleşmenin ifası

6.3. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

6.4. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

6.5. Kanunlarda Öngörülmesi (5651 Sayılı Kanun, Vergi Usul Kanunu, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Tüketici Kanunu ve ilgili mevzuat)

  1. Kişisel verilerinizin aktarılması, Şirket ziyaret kaydınızla ilişkin kişisel veriler aşağıdaki kişi ve kuruluşlara aktarılabilecektir.

Veri Aktarımı Yapılabilecek Gruplar

Gruplara İlişkin Açıklama

Veri Aktarımının Amacı

Hukuki Sebep/sebepler

Casper Pazarlama İç ve Dış ticaret Anonim Şirketi

Veri sorumlusunun Ticari faaliyetlerini birlikte yürüttüğü, topluluk şirketidir.

Tablet ve GSM alımlarının faturalandırılması, gönderim gibi diğer işlemlerinin gerçekleştirilmesi işlemlerinin Casper Pazarlama İç ve Dış ticaret Anonim Şirketi tarafından yapılacak olması sebebiyle veri aktarımı gerçekleştirilebilecektir. Aynı zamanda Casper Pazarlama İç ve Dış ticaret Anonim Şirketinin pazarlama amaçlı ileti gönderebilmesi amacıyla veri aktarımı gerçekleştirilebilecektir.

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

Pazarlama ve reklam iletileri için açık rıza

İş Ortağı

Veri sorumlusunun ticari faaliyetleri yürüttüğü,ticari ilişki içerisinde bulunduğu taraflardır.

İş ortaklığına konu ticari faaliyetleri içeren sözleşme hükümlerinin ifası amacıyla ve ancak bu amaçla sınırlı olarak veri aktarımı sağlanacaktır.

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

Tedarikçi

Veri sorumlusunun ticari faaliyetleri kapsamında hizmet alımına yönelik hizmet sözleşmesine ve/veya vekalet sözleşmesine dayanarak Veri sorumlusu ile iş ilişkisi içinde olan taraflardır.

Veri sorumlusunun ticari faaliyetlerine ilişkin olarak gerekli hizmetlerin alınmasına yönelik yapılan sözleşmelerin ifası için ve ancak bu amaçla sınırlı olarak veri aktarımı sağlanacaktır. Örneğin müşteri ilişkileri yönetim şirketi, mali müşavirler, avukatlar, Müşteri ilişkileri yönetim şirketleri, ajanslar.

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

Açık Rıza

Hissedarlar

Veri sorumlusunun Şirket'inde hisselere (paylara) sahip olan gerçek veya tüzel kişilerdir.

Türk Ticaret Kanununun Ticaret Şirketleri başlıklı bölümünde her şirket türüne özgü hükümler başta olmak üzere Ticaret Kanunundan , Borçlar kanununun Adi Şirket'e ilişkin hükümleri ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca doğan bilgi verme ve benzeri yükümlülüklerimiz kapsamında hissedarlarımıza veri aktarımı yapılacaktır.

Kanunlarda açıkça öngörülmesi (TTK,TBK ve ilgili mevzuat)

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları

Veri sorumlusundan bilgi ve belge talep etmeye ilgili mevzuatlarıyla yetkilendirilmiş bulunan ve ayrıca Veri Sorumlusunun yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi için aktarım yapması gerekli kamu kurum ve kuruluşlarıdır.

Veri Sorumlusu, ilgili mevzuattan doğan bilgi ve belge paylaşımına ilişkin yükümlülüklerini ve ayrıca diğer hukuki yükümlülüklerini yerine getirmek üzere Yetkili kamu Kurum ve Kuruluşlarına veri aktarımı sağlayacaktır.

Kanunlarda açıkça öngörülmesi (Ceza Muhakemesi Kanunu ,İş Kanunu, 5651 Sayılı Kanun, Vergi Usul Kanunu, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun)

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

Topluluk şirketleri

Türk Ticaret kanunda yer alan tanımına göre ‘’Hâkim şirkete doğrudan veya dolaylı olarak bağlı bulunan şirketler, onunla birlikte şirketler topluluğunu oluşturur.’’

Türk Ticaret Kanununda yer alan yükümlülüklerin ve Şirketler Topluluğu konu alan sözleşmelerde bulunan hükümlerin ifası amacıyla veri aktarımı yapılacaktır.

Kanunlarda açıkça öngörülmesi (TTK ve ilgili mevzuat hükümleri)

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

İştirakler ve bağlı ortaklıklar

İştirak,Veri sorumlusunun başka bir şirketin sermayesinde ortaklığı söz konusu olması durumunda, sermayelerinde payları oldukları şirketlere denir. Şirket ortak olduğu şirketin %50’den fazla oy hakkına sahip ise ortak olunan şirket ile arasındaki ilişki bir bağlı ortaklık oluşturmakta eğer çoğunluk şirkette değil ise basit anlamda iştirak ilişkisi söz konusu olmaktadır.

İştirak ve bağlı ortaklık ilişkisinden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla veri aktarımı yapılacaktır.

Kanunlarda açıkça öngörülmesi (TTK ve ilgili mevzuat hükümleri)

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması