KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

  1. Casper İnternet sitesi kullanıcıları, elektronik üyelik formunu doldurmak suretiyle ayrıca sitemiz aracılığıyla bizlere ilettiği kişisel verilerinin aşağıda açıklanan amaçlar doğrultusunda kaydedilmesi, işlenmesi, aktarılması, silinmesi, yok edilmesi ve anonimleştirilmesi hakkında veri sorumlusu sıfatıyla Casper Bilgisayar Sistemleri Anonim Şirketi tarafından aydınlatılmaktadır.
  2. Casper internet sitesinde üyelik açan ve sipariş oluşturan Kullanıcılarımız,Ad, Soyad, Cep Telefonu Numarası, E-posta adresi,Adres, Trafik Bilgisi, Fatura Bilgileri ile siparişlerinizden elde etmiş olduğumuz bilgileriniz,

Açık rızanızın olması halinde bu hukuki sebebe dayanarak;

Sizlere reklam/kampanya / promosyon sunmamıza ilişkin süreçlerimizin Yürütülmesi, İlginizi çekebileceğini düşündüğümüz konularda pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi , ticari ileti tercihlerinize göre sizlere reklam,tanıtım ve pazarlama yapılabilmesi amacıyla işlenmektedir.

  1. Kişisel Verilerinizin Toplama Yöntemi : www.casper.com.tr İnternet sitemizde doldurmuş olduğunuz elektronik üyelik formu ile ayrıca sitemiz aracılığıyla bizlere iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz elde edildikten sonra kişisel verileri veri tabanına işleyen yazılım aracılığıyla kaydedilmektedir.
  2. Kişisel verilerinizin aktarılması, İnternet sitemiz aracılığıyla şirketimizle paylaştığınız kişisel verileriniz,

Veri Aktarımı Yapılabilecek Gruplar

Gruplara İlişkin Açıklama

Veri Aktarımının Amacı

Hukuki Sebep/sebepler

Casper Pazarlama İç ve Dış ticaret Anonim Şirketi

Veri sorumlusunun Ticari faaliyetlerini birlikte yürüttüğü, topluluk şirketidir.

Tablet ve GSM alımlarının faturalandırılması, gönderim gibi diğer işlemlerinin gerçekleştirilmesi işlemlerinin Casper Pazarlama İç ve Dış ticaret Anonim Şirketi tarafından yapılacak olması sebebiyle veri aktarımı gerçekleştirilebilecektir. Aynı zamanda Casper Pazarlama İç ve Dış ticaret Anonim Şirketinin pazarlama amaçlı ileti gönderebilmesi amacıyla veri aktarımı gerçekleştirilebilecektir.

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

Pazarlama ve reklam iletileri için açık rıza

Tedarikçi

 

Veri sorumlusunun ticari faaliyetleri kapsamında hizmet alımına yönelik hizmet sözleşmesine ve/veya vekalet sözleşmesine dayanarak Veri sorumlusu ile iş ilişkisi içinde olan taraflardır.

Veri sorumlusunun ticari faaliyetlerine ilişkin olarak gerekli hizmetlerin alınmasına yönelik yapılan sözleşmelerin ifası için ve ancak bu amaçla sınırlı olarak veri aktarımı sağlanacaktır. Örneğin müşteri ilişkileri yönetim şirketi, mali müşavirler, avukatlar.

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

Hissedarlar

Veri sorumlusunun Şirket'inde hisselere (paylara) sahip olan gerçek veya tüzel kişilerdir.

Türk Ticaret Kanununun Ticaret Şirketleri başlıklı bölümünde her şirket türüne özgü hükümler başta olmak üzere Ticaret Kanunundan , Borçlar kanununun Adi Şirket'e ilişkin hükümleri ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca doğan bilgi verme ve benzeri yükümlülüklerimiz kapsamında hissedarlarımıza veri aktarımı yapılacaktır.

Yurtiçi ise;

Kanunlarda açıkça öngörülmesi (TTK,TBK ve ilgili mevzuat)

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

Yurtdışı ise;

Açık Rıza

Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları

Veri sorumlusundan bilgi ve belge talep etmeye ilgili mevzuatlarıyla yetkilendirilmiş bulunan ve ayrıca Veri Sorumlusunun yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi için aktarım yapması gerekli  kamu kurum ve kuruluşlarıdır.

Veri Sorumlusu, ilgili mevzuattan doğan bilgi ve belge paylaşımına ilişkin yükümlülüklerini ve ayrıca  diğer hukuki yükümlülüklerini yerine getirmek üzere Yetkili kamu Kurum ve Kuruluşlarına veri aktarımı sağlayacaktır. 

Kanunlarda açıkça öngörülmesi (İYS, HMK,CMK ,İş Kanunu ve ilgili mevzuat)

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

Topluluk şirketleri

Türk Ticaret kanunda yer alan tanımına göre ‘’Hâkim şirkete doğrudan veya dolaylı olarak bağlı bulunan şirketler, onunla birlikte şirketler topluluğunu oluşturur.’’

Türk Ticaret Kanununda yer alan  yükümlülüklerin ve Şirketler Topluluğu konu alan sözleşmelerde bulunan hükümlerin ifası amacıyla veri aktarımı yapılacaktır.

Kanunlarda açıkça öngörülmesi (TTK ve ilgili mevzuat hükümleri)

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 

 

İştirakler ve bağlı ortaklıklar

İştirak,Veri sorumlusunun başka bir şirketin sermayesinde ortaklığı söz konusu olması durumunda, sermayelerinde payları oldukları şirketlere denir. Şirket ortak olduğu şirketin %50’den fazla oy hakkına sahip ise ortak olunan şirket ile arasındaki ilişki bir bağlı ortaklık oluşturmakta eğer çoğunluk şirkette değil ise basit anlamda iştirak ilişkisi söz konusu olmaktadır.

İştirak ve bağlı ortaklık ilişkisinden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla veri aktarımı yapılacaktır.

Kanunlarda açıkça öngörülmesi (TTK ve ilgili mevzuat hükümleri)

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

E-posta Sunucu Hizmeti sunan Taraf

Veri sorumlusunun E-posta sunucu hizmeti alımı kapsamında yapmış olduğu hizmet sözleşmesine dayanarak Veri sorumlusu ile iş ilişkisi içinde olan taraflardır.

Veri sorumlusu ile sunucu hizmeti sunan taraf arasında yapılan  E-posta sunucu hizmeti alımı sözleşmesinin ifası için ve ancak bu amaçla sınırlı olarak veri aktarımı sağlanacaktır.

 İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Kanunlarda öngörülmesi

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

 

Bilgi İşlem Sunucu Hizmeti Sunan Taraf

Veri sorumlusunun Bilgi İşlem sunucu hizmeti alımı kapsamında yapmış olduğu hizmet sözleşmesine dayanarak Veri sorumlusu ile iş ilişkisi içinde olan taraflardır.

Veri sorumlusu ile sunucu hizmeti sunan taraf arasında yapılan  E-posta sunucu hizmeti alımı sözleşmesinin ifası için ve ancak bu amaçla sınırlı olarak veri aktarımı sağlanacaktır.

 İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Kanunlarda öngörülmesi

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

  1. Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki haklarınızı ve taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Şirketimizin fiziki adresine  adresine yazılı olarak veya üyeliğinizin teyit edildiği elektronik posta üzerinden şirketimiz elektronik posta adresine iletebilirsiniz.

Veri Sorumlusu Unvan: Casper Bilgisayar Sistemleri A.Ş.

Mersis no          : 0203008379700010

E-posta adresi : mhb@casper.com.tr

Kayıtlı Elektronik Posta Adresi: casper@hs02.kep.tr

Fiziki Posta adresi :  Casper Plaza Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:47 ÜMRANİYE-İSTANBUL